Νέο Πρόγραμμα | Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής: · Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων · Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) · … Συνεχίστε να διαβάζετε Νέο Πρόγραμμα | Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων.